W wywiadzie ustrukturalizowanym rekruter zadaje zestaw, wcześniej przygotowanych, pytań. Pytania powstają w oparciu o wyniki, jakie kandydat osiąga podczas Judgment Situational Tests i Assessment Centre. Pytania, które padną będą dotyczyły przeszłych doświadczeń.

Pytanie dotyczące kompetencji – „współpraca z innymi” (Working with others) może wyglądać następująco:

Opowiedz mi o sytuacji, kiedy bardzo ważna była współpraca w zespole.

To pozornie proste pytanie zawiera w sobie szereg pytań pomocniczych, które padną, jeśli osoba prowadząca nie uzyska satysfakcjonującej odpowiedzi.

Oto one:

 1. Jaka to była sytuacja?
 2. Dlaczego współpraca była tak istotna?
 3. Jaka była Twoja rola w zespole?
 4. Czy miały miejsce jakieś utrudnienia lub konflikty? Jak je rozwiązałeś?
 5. Czy zgadzałeś się z celami i normami panującymi w zespolem? Co zrobisz, jeśli nie mógłbyś ich zaakceptować?
 6. Jak oceniono Twoją pracę?
 7. Czego nauczyło Cię to doświadczenie? Czy wykorzystałeś swoją wiedzę w innej sytuacji?

Jak odpowiadać na pytania w podczas wywiadu?

Podstawową metodą stosowaną podczas odpowiedzi jest metoda STAR, nazwa jest akronimem od słów:

Sytuacja (Situation) – opisz sytuację.
Zadanie (Task) – opisz zadanie i jego rodzaj.
Działanie (Action) – opisz jakiego rodzaju działania podjąłeś.
Efekt (Result) – Podsumuj opisując rezultaty.

Wróćmy do postawionego pytania:

Opowiedz mi o sytuacji, kiedy bardzo ważna była współpraca w zespole.

Sytuacjapracowałem w Firmie Consultingowej, w zespole, którego celem było przygotowanie i przeprowadzenie ważnych negocjacji, dotyczących projektu EFS. Każdy z członków zespołu miał inne zadanie. Efekty naszej pracy zależały od siebie. Do moich zadań należało przeprowadzenie rozmów z ważnymi kontrahentami. W trakcie trwania projektu musiałem udać się na kilkudniowy urlop. Zaplanowałem rozmowy tuż po powrocie i zawiadomiłem beneficjentów. Podczas mojej nieobecności jeden z asystentów, bez mojej zgody i wiedzy przeprowadził rozmowę, podczas której wprowadził w błąd rozmówcę. W efekcie kontrahent wycofał się z projektu.

Zadaniemoim zadaniem było wyjaśnienie sytuacji i naprawienie błędu asystenta.

Działaniepierwszym działaniem, które podjąłem była rozmowa wyjaśniająca z asystentem. Okazało się, że klient zadzwonił z żądaniem natychmiastowego podania danych, nad którymi zespół nadal pracował. Zagroził, że jeśli dane nie zostaną podane, skorzysta z usług innej Firmy. Asystent podzielił się szczątkowymi informacjami, które były dostępne do tej pory. Kontrahent uznał je za niekorzystne dla siebie i wycofał się z udziału w projekcie. Drugim działaniem, które podjąłem była rozmowa z kontrahentem. Podczas spotkania, klient bardzo niechętnie przyznał, że konkurencyjna Firma przedstawiła im korzystniejsze warunki, a moja nieobecność stała się dla nich pretekstem do awantury i wycofania się ze współpracy.

Efektwyjaśnienie sytuacji pozwoliło mi na polubowne załatwienie sprawy, klient, choć się wycofał, wystawił zespołowi pochlebne referencje i wypłacił, przewidziane umową, odszkodowanie. Asystent dostał ustne upomnienie, ale udało się zatrzymać w zespole bardzo zdolnego i zaangażowanego pracownika.

Zwróć uwagę:

 1. Podczas opisywania sytuacji nie musisz podawać zbyt wielu szczegółów.
 2. Pamiętaj, ze najważniejsze jest podkreślanie Twoich kompetencji. W tym przypadku – zdolności komunikacyjnych, opanowania i umiejętności godzenia sprzecznych interesów.
 3. Bardzo ważne jest, aby aspekty negatywne sytuacji przedstawiać w pozytywnym świetle.
 4. Punktowane są pozytywne efekty działań.

W części III przeczytasz o tym, jak przygotować się do wywiadu ustrukturalizowanego.

Facebook comments:

comments