Europejskie Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy (ECML) z siedzibą w Grazu – urokliwej stolicy austriackiej Styrii – jest jedyną tego typu instytucją w świecie. Jej zadaniem jest inicjowanie i wspieranie współpracy międzynarodowej na rzecz propagowania znajomości języków i dbałości o jakość kształcenia językowego.

 

 

Violetta RYMSZEWICZ: Co oznacza biegła znajomość języka obcego?

Waldemar MARTYNIUK: Najwyższy poziom zaawansowania w języku obcym – poziom C2 według powszechnie stosowanego Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (ESOKJ) Rady Europy – określa się tak:

„Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.”

Zródlo: Europejski system opisu ksztalcenia jezykowego: uczenie sie, nauczanie, ocenianie, CODN, Warszawa, 2003, str. 33.

Kandydaci do pracy w instytucjach UE pytają często, jakim minimalnym poziomem znajomości języka trzeba się wykazać, by móc pracować w środowisku międzynarodowym? Jakie minimalne umiejętności językowe są absolutnie niezbędne? Czy znajomość jednego języka obcego wystarczy, by pracować w Instytucjach?

W Radzie Europy językami roboczymi są angielski i francuski. Ogólnie rzecz biorąc najlepiej jest, gdy rodzimy użytkownik języka polskiego – słowiańskiego – zna dosyć biegle przynajmniej jeden język z każdej z dwóch sąsiednich rodzin językowych – germańskiej i romańskiej. Daje to pewien komfort w obcowaniu z trzema dużymi grupami języków obsługującymi większość krajów europejskich.

Dlaczego uczenie się więcej niż jednego języka obcego jest takie ważne?

Dlatego, że w ten sposób efektywniej korzysta się z wysiłku włożonego w jego naukę – uczenie się każdego kolejnego języka obcego przychodzi łatwiej niż pierwszego.

Od czego zależy szybkość i skuteczność uczenia się?

Od motywacji, potrzeby i środowiska oraz, oczywiście, od odpowiedniego wsparcia – czy to w postaci metody/podejścia, nauczyciela lub interlokutora, czy materiału dydaktycznego.

Czy istnieją sposoby, aby zmotywować siebie do nauki i samodzielnie ocenić swoje postępy?

Tak, bardzo dobrym towarzyszem w tym przedsięwzięciu może być Europejskie Portfolio Językowe Rady Europy istniejące w ponad 100 różnych wersjach narodowych, w tym w wersji polskiej opracowanej dla wszystkich przedziałów wiekowych. Po szczegóły odsyłam do strony: .

Od 2008 roku kieruje Pan Europejskim Centrum Języków Nowożytnych w Grazu (Austria). Czym zajmuje się Centrum?

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy z siedzibą w Grazu – urokliwej stolicy austriackiej Styrii – jest jedyna tego typu instytucja w świecie. Jej zadaniem jest inicjowanie i wspieranie współpracy międzynarodowej na rzecz propagowania znajomości języków i dbałości o jakość kształcenia językowego. Centrum inicjuje i wspiera przedsięwzięia koordynowane przez międzynarodowe zespoły ekspertów, których zadaniem jest wypracowanie nowoczesnych, innowacyjnych metod edukacyjnych oraz wypróbowanie tych metod przy udziale dydaktyków z wszystkich krajów stowarzyszonych w Centrum – jest ich obecnie 31. Działalność Centrum najlepiej ilustruje następujące zestawienie najważniejszych faktów za rok 2011:

  • Ponad 1000 uczestników w ponad 100 międzynarodowych warsztatach i innych spotkaniach roboczych organizowanych przez Centrum w Grazu i innych krajach członkowskich
  • 23 międzynarodowe zespoły koordynujące prace projektowe
  • 123 publikacje dostępne nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych
  • Ponad milion wejść na stronę internetową Centrum
  • Ponad 6 000 abonentów internetowego wydania European Language Gazette
  • Po dalsze szczególy zapraszam do odwiedzenia naszych stron internetowych pod adresem: www.ecml.at

Czy, Pana zdaniem, warto doświadczyć życia i pracy za granicą? Dlaczego?

Oczywiście, że warto. Ze względu na niezwykle cenny ‘zastrzyk’ odświeżającej, pozytywnej energii, jaki daje konieczność odnalezienia się i urządzenia w nowym, językowo i kulturowo, obcym miejscu.

Jakie kompetencje i cechy charakteru decydują o sukcesie w pracy poza krajem?

Istotna jest, oczywiście, znajomość języków, ale najważniejsza jest inteligencja, czyli umiejętność szybkiego i właściwego reagowania oraz „znalezienia się” w nowej, bardzo często zgoła nieoczekiwanej, niedoświadczonej nigdy wcześniej sytuacji.

Facebook comments:

comments