Pierwszym krokiem przygotowującym do pracy poza granicami kraju jest staranne dopracowanie dokumentów pomagających w znalezieniu pracy. W 1998 roku Komisja Europejska i Cedefop utworzyły Europejskie Forum na Rzecz Zwiększania Przejrzystości Kwalifikacji Zawodowych. Celem podejmowanych działań było przede wszystkim ułatwienie wszystkim zainteresowanym poszukiwania pracy poza granicami kraju. Z badań ankietowych wynikało, że podstawowa przeszkoda w poszukiwaniu pracy polega na konieczności potwierdzania wykształcenia i umiejętności zdobytych w kraju ojczystym. W tym celu przyjęto Europass (decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 15 grudnia 2004 w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji). Europass obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku. Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na całym obszarze UE, w Islandii, Norwegii, Lichtenstainie oraz krajach kandydujących do UE. Dokumenty wchodzące w skład Europass:

 • Europass – CV
 • Europass – Paszport Językowy
 • Europass – Mobilność
 • Europass – Suplement do dyplomu szkoły wyższej
 • Europass – Suplementy do dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (Suplement do Świadectwa Czeladniczego Suplement do Dyplomu Mistrzowskiego)

Każdy powyższych dokumentów jest dostępny w 26 językach.  

 

Film o Europass

Europass – CV

To specjalny format CV, pozalający na ujednolicone ( takie samo w całej Europie) prezentowanie doświadczenia, kompetencji i umiejętności zawodowych Więcej o Europass CV – CV – Europass

Europejski paszport językowy

Pozwala na samodzielne opisanie kompetencji i doświadczeń związanych z nauką języków obcych. Samoocena Poziomu znajomości języków obcych Samooceny dokonuje się na podstawie specjalnej tabeli, w której znajdują się szczegółowe opisy umiejętności językowych. Symbole poziomów w tabeli samooceny odpowiadają kolejno:

 • A1 i A2 – Poziom początkujący
 • B1 i B2 – Użytkownik samodzielny
 • C1 i C2 – Użytkownik biegły

Europass – Mobilność

Dokument Europass-Mobilność wydano po raz pierwszy w 2005 r.. Europass Mobilność to rodzaj potwierdzenia nauki, szkolenia, stażu lub praktyki zawodowej za granicą, odbytych w ramach wyjazdu zorganizowanego przez instytucję edukacyjną (tzw. europejska ścieżka kształcenia). Programem Europass Mobilność objęte są następujące kraje; Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy oraz Chorwacja, Macedonia i Turcja. Certyfikat Europass-Mobilność wydaje (bezpłatnie) Krajowe Centrum Europass. W Polsce z prośbą o wydanie należy się zwrócić do Biura Koordynacji Kształcenia Kadr (BKKK), działającego w strukturze Fundacji „Fundusz Współpracy”.

Suplement do dyplomu

Suplement do dyplomu to dokument załączany od 1.01.2005 przez uczelnie do dyplomu ukończenia szkoły wyższej w celu ułatwienia osobom trzecim zrozumienia znaczenia dyplomu w zakresie wiedzy i kompetencji zdobytych przez jego posiadacza. Dane o przebiegu studiów zawarte w suplemencie stanowią obiektywny i kompletny zapis akademickich osiągnięć i nabytych kwalifikacji (bez sądów wartościujących). Struktura dokumentu

 • informacje o posiadaczu dyplomu: imię i nazwisko, data urodzenia, numer albumu
 • informacje o dyplomie: wykształcenie/tytuł zawodowy, kierunek studiów, nazwa uczelni
 • informacje o poziomie wykształcenia: poziom wykształcenia, czas trwania studiów, warunki przyjęcia
 • informacje o treści studiów i osiągniętych wynikach: program studiów, uzyskane oceny i ocena końcowa, system ocen
 • informacje o uprawnieniach posiadacza: uzyskane kwalifikacje czy uprawnienia zawodowe, dostęp do dalszych studiów
 • dodatkowe informacje: praktyki, nagrody, udział w kołach naukowych
 • poświadczenie suplementu: podpisy i pieczęcie

Suplement nie zastępuje oryginału dyplomu i nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu przez stosowne instytucje w innych krajach, ale umożliwia potencjalnemu pracodawcy porównanie kwalifikacji kandydatów pochodzących z różnych państw.

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe

Celem dokumentu jest maksymalnie przejrzyste pokazanie kompetencji zawodowych. W dokumencie zawiera się:

 • opis zdobytych (w czasie nauki) umiejętności zawodowych,
 • opis przebiegu nauki,
 • wykaz zawodów, dostępnych dla posiadacza dyplomu,
 • informacja o instytucji, która wydała dyplom,
 • informacja o poziomie zdobytego wykształcenia,
 • informacja o warunkach zdania egzaminów końcowych,
 • informacja o możliwościach kształcenia w wybranym kierunku.

Dokument może zostać wydany również w języku angielskim, co znacznie zwiększa szansę na znalezienie pracy poza granicami kraju. Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe jest wydawany bezpłatnie przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne i ma jednolity wzór dla wszystkich państw członkowskich UE. Jego rolą jest wyrównanie szans kandydatów pochodzących z różnych krajów Unii. Suplement jest powiązany z zawodem. Wszyscy posiadacze dyplomu w w ramach określonego zawodu otrzymują taki sam Suplement.

Przydatne linki

Facebook comments:

comments