W nowym systemie rekrutacji EPSO, jedną z badanych kompetencji jest tajemniczo brzmiąca – resilience. Czym jest resilence? Dlaczego jest jednym z kluczowych kryteriów doboru kadr dla Instytucji Europejskich?

Zmiana pracy jest stresująca. Zmiana pracy połączona ze zmianą kraju, środowiska i języka pracy może być doświadczeniem traumatycznym. Jak poradzisz sobie ze zmianą, która zupełnie odmieni Twoje życie? Jak zareagujesz na utratę kontaktu z rodziną, przyjaciółmi i środowiskiem, do którego przywykłeś? Jak szybko przystosujesz się do nowej kultury w pracy? Do otaczających Cię wszędzie obcych języków, nowych zasad i norm społecznych? O tym jak szybko zaadaptujesz się do zmian i jaki poniesiesz emocjonalny koszt tej adaptacji decyduje właśnie resilience.

Trudno znaleźć polski odpowiednik terminu. Dosłownie oznacza on – elastyczność, odporność, zdolność do adaptacji. Ta ostatnia cecha jest najważniejszą informacją dla EPSO. Dlaczego? Przez wiele lat, do mniej więcej 2003 roku, czyli rozszerzenia szeregów Unii, panował pogląd, że praca w Instytucjach jest nagrodą samą w sobie. Gwarantując stabilność zatrudnienia, prestiż i dobre warunki pracy motywuje w ten sposób do wysiłku i ułatwia adaptację społeczną, kulturową i językową.

Pogląd ten dotyczył jednak pracowników z krajów EU 15, inaczej wychowywanych, a przede wszystkim przywykłych do mobilności zawodowej. Razem z pojawieniem się pracowników z Europy wschodniej i środkowowschodniej okazało się, że sama idea pracy jako nagrody już nie wystarcza. Nowo przybyli pracownicy stanęli przed koniecznością brutalnej adaptacji do nowych warunków. Od konieczności zorganizowania sobie życia w nieznanym kraju, przez przystosowanie się do innej kultury pracy aż po okiełzanie czysto ludzkich uczuć – samotności czy zagubienia. Depresja, alkoholizm, uzależnienia, kryzysy małżeńskie i partnerskie to najczęstsze skutki nieudanego procesu adaptacji.

Z kompetencjami z grupy „resilience”  po prostu się rodzimy. Można jednak dość skutecznie wyrównać braki odpowiednim szkoleniem.   Reforma EPSO z 2010 roku wprowadziła testy pozwalające na sprawdzenie jaki jest poziom i zdolność do adaptacji kandydatów do pracy. Warto pamiętać, że testowanie tego typu „miękkich”, indywidualnych umiejętności jest niezwykle trudne i zawsze rodzi wątpliwości dotyczące trafności wyników.

To, jaki efekt osiągamy w teście badającym poziom „resilience” zależy przecież, na przykład, od warunków, w jakich żyliśmy  w ostatnich miesiącach, ile silnie było stresujących bodźców i  jaki wysiłek emocjonalny musieliśmy  włożyć w pokonanie stresu. Trudno więc, generalnie wnioskować o poziomie odporności. Można tylko z umiarkowaną dokładnością opisać poziom „resilience” w danym momencie życiowym.

Czego można spodziewać się na teście badającym poziom zdolności do adaptacji i odporności na sytuacje stresowe?

Klasyczny test badający resilience składa się z kilku stałych elementów, dostosowywanych do charakteru rekrutacji i stanowisk pracy, których dotyczy i może składać się z:

  1. Pytań opisujących tak zwane zmienne zewnętrzne – Twój wiek, wykształcenie, ogólny poziom zdrowia, płeć. Są to czynniki nie związane bezpośrednio z typem osobowości, a wpływające na sposób obliczania i interpretację wyników.
  2. Szeregu pytań o kompetencje składające się na resilience. Takich, jak:
  • Determinacja w dążeniu i osiąganiu zamierzonych celów.
  • Umiejętności społeczne – łatwość nawiązywania kontaktów, podtrzymywanie przyjaźni i sieci życzliwych kontaktów z ludźmi, komunikatywność.
  • Samodyscyplina.
  • Stabilność emocjonalna.
  • Gotowość do uczenia się.
  • Poczucie sensu i celu życia.

Pytania testowe mogą mieć charakter twierdzeń, z którymi będziesz mógł się zgodzić, na zasadzie – „zgadzam się” nie „zgadzam się” – z podaniem skali. Druga możliwość to test składający się z opisu sytuacji z podaniem kilku możliwych odpowiedzi do wyboru.

Podczas egzaminów EPSO kategoria „resilience” jest testowana jako jedna z kompetencji w JST (Judgment Situational Test) na wstępnym etapie rekrutacji i jest bardzo ważna. Dlaczego? Otóż – z opisu procedur rekrutacyjnych EPSO, wynika, że przy określonym pułapie wyników, niższych niż oczekiwane, Twoja odporność i zdolność do adaptacji zostanie zbadana podczas Assessment Centre lub wywiadu ustrukturalizowanego.

I jeszcze na koniec mała wątpliwość – samo testowe zbadanie poziomu odporności może nie wystarczyć. Być może EPSO powinno wysilić się nieco bardziej i zaproponować nowym pracownikom pomoc w znalezieniu się w nowej sytuacji? Jak sądzicie?

Tutaj możesz sprawdzić poziom swojej resilience.

Facebook comments:

comments

Add Comment