Biuro Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich dwa razy w roku organizuje praktyki przeznaczone głównie dla absolwentów prawa. Miejscem pracy jest Bruksela lub Strasburg, zależnie od potrzeb kadrowych Biura.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich ( ang. European Ombudsman) – jeden z organów pomocniczych Unii Europejskiej, powołany na mocy traktatu z Maastricht z 1992, rozpoczął swoją działalność we wrześniu 1995, jednak Biuro Ombudsmana zainaugurowało ją 8 kwietnia 1997. Siedziba Rzecznika mieści się w Strasburgu.

Ombudsman przyjmuje skargi od obywateli Unii Europejskiej lub każdej osoby fizycznej bądź prawnej mającej miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę w państwie członkowskim, przeciw działaniom instytucji i organów Wspólnot Europejskich, z wyjątkiem Trybunału Sprawiedliwości i Sądu. Rzecznik ma prawo i obowiązek przeprowadzania kontroli w tych instytucjach. Raz w roku przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z wyników kontroli. W wyniku śledztwa powstaje sprawozdanie skierowane do instytucji, której działalności dotyczy skarga. Ta instytucja w ciągu 3 miesięcy ma prawo zgłosić swe uwagi. Po ich rozpatrzeniu rzecznik przygotowuje końcowe sprawozdanie dla Parlamentu.

Rzecznik Praw Obywatelskich UE jest powoływany na okres kadencji Parlamentu, tzn. na 5 lat, z możliwością reelekcji. Ombudsman może zostać odwołany przez Trybunał Sprawiedliwości na wniosek Parlamentu, kiedy nie spełnia już warunków koniecznych do wykonywania swoich obowiązków lub w przypadku poważnych uchybień w jego działalności. Rzecznik powinien być niezależny w swoim działaniu, nie sugerować się żadnymi instytucjami i opiniami. Podczas trwania kadencji nie może także wykonywać działalności zawodowej płatnej i nieodpłatnej. (Źródło; Wikipedia)

 

Warunki pracy i zakres obowiązków:

  1. Praktyki trwają zwykle trzy miesiące, ale mogą być wydłużone do maksymalnie 11 miesięcy.
  2. Praktykanci pracują pod bezpośrednim nadzorem prawnika.
  3. Obowiązki polegają na badaniu skarg, przeprowadzaniu badań, niezbędne do analizy napływających wniosków i zapytań.

Wynagrodzenie:

Praktykanci, którzy nie posiadają żadnego źródła utrzymania mogą ubiegać się o stypendia.

  1. Stypendia wynoszą 25% podstawowej pensji pracowników kategorii A*6 step 1, plus dodatek mieszkaniowy.
  2. Wnioski praktykantów posiadających źródło utrzymania będą rozpatrywane indywidualnie.

Wymagania do spełnienia:

  1. Obywatelstwo jednego z państw UE.
  2. Dyplom uniwersytecki z zakresu prawa. Wiedza w zakresie prawa wspólnotowego.
  3. Znajomość, co najmniej dwóch oficjalnych języków Unii Europejskiej, przy czym niezbędna jest znajomość francuskiego i angielskiego.

Terminy składania podań:

30 kwietnia (dla praktyk zaczynających się 1 września)

31 sierpnia (dla praktyk rozpoczynających się 1 stycznia).

Więcej informacji:

http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/document.faces/en/3460/html.bookmark

Kontakt:

Médiateur européen
1 Avenue du Président Robert Schuman
B.P. 403
France
F-67001 Strasbourg Cedex
Tel.: +33 3 88 17 23 13
Fax: +33 3 88 17 90 62
Email: euro-ombudsman@europarl.eu.int

Facebook comments:

comments