Celem praktyk jest zapoznanie praktykantów z działalnością Trybunału Sprawiedliwości UE.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ang. Court of Justice of the European Union, franc. Cour de justice de l’Union européenne, w skrócie TSUE) – instytucja sądownicza Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, z siedzibą w Luksemburgu. Obecnie składa się z trzech organów sądowniczych: Trybunału Sprawiedliwości, Sądu i Sądu do spraw Służby Publicznej.

Trybunał Sprawiedliwości każdego roku oferuje praktyki. Praktyki dzielą się na płatne, odbywane w ogólnych działach instytucji, oraz niepłatne, odbywane w gabinetach Członków Trybunału.

Informacje o praktykach płatnych:

Wymagania do spełnienia:
  1. Obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE.
  2. Dyplom uniwersytecki z zakresu prawa lub nauk politycznych (specjalizacja prawo).
  3. Dodatkowym atutem jest ukończenie studiów podyplomowych lub odpowiednie doświadczenie zawodowe.
  4. Biegła znajomość jednego z języków roboczych UE i dobrze znać drugi język.
  5. Konieczna jest również biegła znajomość języka francuskiego.
Warunki pracy:
  1. Czas trwania praktyk – pięć miesięcy
  2. Praktykanci pracują na rzecz Trybunału, zakresy obowiązków obejmuje standardowe prace Trybunału.
  3. Praktykanci otrzymują wynagrodzenie w wysokości 1 115 euro netto.
  4. Miejsce pracy – Luksemburg.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa:

1. 30 września dla praktyk trwających od 1 marca do 31 lipca
2. 30 kwietnia dla praktyk trwających od 1 października do 28 lutego

Zasady aplikowania

Wypełnić formularz znajdujący się na stronie:

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-10/formulaire_stage.pdf

Wydrukować go i przesłać pocztą na adres:

Human Resources Unit of the Court of Justice of the European Union,
Bureau des stages, GEOS 3032,
L-2925 Luxembourg,

Do listu należy dołączyć CV oraz kopie dyplomów i certyfikatów.

 

Facebook comments:

comments