Opis wybranych projektów

Inne projekty

System rekrutacyjny dla biorców marek franchisingowych
Centrum Oceny Kompetencji, typu Assessment Centre dla kierowników sklepów
Centrum Oceny Kompetencji dla kupców zatrudnionych w centrali sieci franchisingowej
Cykl szkoleń wdrożeniowych z zakresu rekrutacji, ocen okresowych, onbordingu, motywacji i rozwoju pracowników dla szefów działów w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
Cykl warsztatowych spotkań ze studentami i uczniami na temat planowania edukacji, karier i zasad poruszania się po nowoczesnym rynku pracy
Analiza polskiego rynku pracy pod kątem wprowadzania zmian i dostosowania systemów edukacyjnych do potrzeb pracodawców
Doradztwo w zakresie wprowadzania nowoczesnych systemów zarządzania w służbie publicznej
Doradztwo w zakresie rozwiązywania konfliktów pracowniczych i trudnych sytuacji kadrowych

Cykl szkoleń z zakresu zarządzania personelem dla kandydatów na właścicieli marek franchisingowych

Zarządzanie i realizacja

Violetta Rymszewicz

Zleceniodawca, branża:

Franchising

Cel projektu

Opracowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania personelem dla kandydatów na właścicieli marek franchisingowych.

Zakres projektu

Projekt przygotowania i przeprowadzenia szkoleń dla kandydatów na właścicieli marek franchisingowych został zrealizowany dla dwóch dużych marek franchisingowych. Punktem wyjścia przy realizacji projektu była konieczność podniesienia kompetencji kandydatów zakresie prowadzenia zespołów pracowniczych, budowania zespołów, rekrutacji i selekcji pracowników. Nadrzędnym celem projektu szkoleniowego takie przeszkolenie kandydatów, aby podnieść nie tylko, jakość zarządzania zespołem, ale również wykształcić odpowiednie postawy wobec podwładnych oraz nauczyć jak budować trwałe zespoły pracownicze.
Zrealizowany projekt obejmował następujące działania:

 1. Przeprowadzenie audytu potrzeb szkoleniowych
 2. Przygotowanie i dobór metod nauczania, konspektów zajęć, treści gier, ćwiczeń, testów, wykładu i prezentacji.
 3. Opracowanie materiałów szkoleniowych i komentarzy teoretycznych dla uczestników.
 4. Przygotowanie ewaluacji i raportu końcowego.

Ewaluacja szkoleń

Ocenę jakości i skuteczności cyklu szkoleniowego przeprowadzono każdorazowo po zakończonym cyklu metoda ankietowa z pomiarem według skali Likkerta. O jakości i skuteczności projektu świadczy (oprócz bardzo pozytywnych wyników ankiet) ilość zrealizowanych edycji szkoleń i godzin szkoleniowych

Ilość godzin szkoleniowych

Ponad 1600 godzin, zrealizowanych w 5-cio dniowych blokach po 8 godzin szkoleniowych każdy.

Metodologie nauczania wykorzystane podczas projektu

Podczas realizacji projektu szkoleniowego wykorzystano następujące metody nauczania osób dorosłych:

 1. Metaplany
 2. Branżowe studia przypadków
 3. Branżowe gry symulacyjne
 4. Ćwiczenia typu – in-the-basket
 5. Wykład
 6. Prezentacja
 7. Testy kompetencyjne