Opis wybranych projektów

Inne projekty

System rekrutacyjny dla biorców marek franchisingowych
Centrum Oceny Kompetencji, typu Assessment Centre dla kierowników sklepów
Centrum Oceny Kompetencji dla kupców zatrudnionych w centrali sieci franchisingowej
Cykl szkoleń z zakresu zarządzania personelem dla kandydatów na właścicieli marek franchisingowych
Cykl warsztatowych spotkań ze studentami i uczniami na temat planowania edukacji, karier i zasad poruszania się po nowoczesnym rynku pracy
Analiza polskiego rynku pracy pod kątem wprowadzania zmian i dostosowania systemów edukacyjnych do potrzeb pracodawców
Doradztwo w zakresie wprowadzania nowoczesnych systemów zarządzania w służbie publicznej
Doradztwo w zakresie rozwiązywania konfliktów pracowniczych i trudnych sytuacji kadrowych

Cykl szkoleń wdrożeniowych z zakresu rekrutacji, ocen okresowych, onbordingu, motywacji i rozwoju pracowników dla szefów działów w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Zarządzanie i realizacja

Violetta Rymszewicz

Zleceniodawca, branża:

Sektor Publiczny

Cel projektu

Opracowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń wdrożeniowych wprowadzających systemy zarządzania Zasobami Ludzkimi typu – System Ocen Okresowych, System Rekrutacji, System szkoleń i rozwoju pracowniczego oraz systemy motywacyjne.

Zakres projektu

Projekt przygotowania i przeprowadzenia szkoleń dla JST był końcowym elementem realizacji projektu wdrażania nowoczesnych systemów zarządzania w administracji. Punktem wyjścia przy realizacji projektu szkoleniowego była potrzeba nauczenia sposobu wykorzystywania wprowadzanych nowych narzędzi zarządzania oraz dostarczenie adekwatnej wiedzy z zakresu Zarzadzania zasobami Ludzkimi, komunikacji i budowania zespołów.
Zrealizowany projekt obejmował następujące działania:

  1. Przeprowadzenie audytu potrzeb szkoleniowych
  2. Przygotowanie i dobór metod nauczania, konspektów zajęć, treści gier, ćwiczeń, testów, wykładu i prezentacji.
  3. Opracowanie materiałów szkoleniowych i komentarzy teoretycznych dla uczestników.
  4. Przygotowanie ewaluacji i raportu końcowego.

Ewaluacja szkoleń

Ocenę jakości i skuteczności cyklu szkoleniowego przeprowadzono każdorazowo po zakończonym cyklu metodą ankietową z pomiarem według skali Likerta. O jakości i skuteczności projektu świadczy (oprócz bardzo pozytywnych wyników ankiet) ilość zrealizowanych edycji szkoleń i godzin szkoleniowych.

Ilość godzin szkoleniowych

Ponad 400 godzin, zrealizowanych w trakcie trwania projektu.

Metodologie nauczania wykorzystane podczas projektu

Podczas realizacji projektu szkoleniowego wykorzystano następujące metody nauczania osób dorosłych:

  1. Branżowe studia przypadków
  2. Branżowe gry symulacyjne
  3. Wykład
  4. Prezentacja